Warsztaty

Uczestnikami warsztatów, które prowadzę w firmach i organizacjach, są najczęściej menedżerowie chcący rozwijać swoje umiejętności kierownicze i przywódcze, kierownicy projektów szukający sposobów na zwiększenie efektywności działania oraz zespoły, które doświadczają trudności w komunikacji i współpracy.

Praca warsztatowa różni się od szkolenia przede wszystkim poziomem zaangażowania uczestników w poszukiwanie rozwiązań i wypracowywanie optymalnych sposobów działania. Zdecydowanie częściej niż do teorii odnosi się ona do praktyki, ćwiczeń, wzajemnego dzielenia się doświadczeniem, dyskusji, omawiania konkretnych problemów.

Często zapraszam uczestników do pracy pomiędzy warsztatami w parach peer to peer coachingowych. Taka relacja, w której oboje partnerzy informują się o założonych celach i zaplanowanych działaniach, a potem dzielą się wnioskami, niezwykle wzmacnia wewnętrzną motywację do wprowadzenia zmian i wspiera efektywność procesu rozwojowego.

Obszary pracy warsztatowej

Umiejętności zarządzania zespołem
Efektywność osobista
Efektywna współpraca w zespole
Budowanie partnerskich relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym

Metody


Korzystam z metod Action Learning i coachingu grupowego, pomagam uczestnikom przekładać omawiane podczas warsztatów treści na konkretne działania możliwe do zrealizowania w realiach zawodowych. W programach składających się z kilku etapów zwracam uwagę na zaplanowanie kroków, które zostaną podjęte w wyniku danego warsztatu, a następnie na omówienie wniosków z ich wykonania.